Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą...
List do Galacjan 6,15-16

W matematyce oraz innych kierunkach nauki istnieje wiele twierdzeń, definicji i zasad, np. twierdzenie Pitagorasa, czy 1. zasada termodynamiki. W Słowie Bożym także znajdujemy pewne zasady, które wyrażają głębokie prawdy duchowe.
Pierwsza z nich, to wspomniana w dzisiejszym fragmencie Biblii zasada nowego stworzenia. Mówi ona o tym, że żadne ziemskie rzeczy nie mogą nas usprawiedliwić przed Bogiem, ani zbliżyć do niego, a więc jedzenie czy powstrzymywanie się od jedzenia, obrzezanie czy nieobrzezanie, dobre uczynki czy ich brak. Do Nikodema, który był pobożnym nauczycielem Prawa Mojżeszowego w Izraelu, Pan Jezus powiedział, że mus i się na nowo narodzić. Nie wystarczy znajomość Pisma, ani staranie o wypełnianie go. U Boga liczy się tylko nowe stworzenie. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe" (2. Kor. 5,17). Oznacza to rozpoczęcie życia dla Boga w oparciu o zaufanie do Chrystusa i do tego, czego On dokonał przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Nie wystarczy zatem, że stanę się lepszy; muszę stać się całkiem NOWY!
Druga zasada, to zasada miłości (2. List Jana 6). Każdy człowiek, który narodził się na nowo dla Boga, ma Jego życie w sobie i pragnie żyć dla Niego. Bóg jest miłością, a kto jest w Bogu, ten także miłuje. Bóg wyszedł naprzeciw nam ze swoją miłością, dlatego też my mamy się wzajemnie miłować i być gotowi, jak Chrystus, oddawać drugim swoje życie, tzn. czas, siły i środki, a jeśli zajdzie potrzeba, także umrzeć. Miłość Boża r ozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany, dlatego w istocie nie możemy miłować Bożą miłością bez Niego samego i bez dostosowania się w praktyce do nauki Słowa Bożego. Dlatego zasada miłości wzywa nas, abyśmy wyrażali naszą miłość ku Bogu przez przestrzeganie jego przykazań, z którymi stykamy się na każdej stronie Pisma Świętego.

11
sierpnia

A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. (…) I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się (...) i rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.


Ewangelia Łukasza 7,2-10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…