Czas łaski rozpoczął się wraz z przyjściem Pana Jezusa na ziemię i będzie trwał aż do momentu Jego przyjścia w celu pochwycenia wierzących do nieba. Jest to czas wyjątkowy w historii ludzkości, ponieważ Bóg objawił nam się w pełni w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Przytaczając pięć miejsc biblijnych chcemy opisać ten szczególny okres.

 

Przed dawnymi wiekami – źródło czasu łaski

„Który nas wybawił … według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami” (2. Tym. 1,9). Przed wiekami Bóg powziął zamiar, aby wierzącym czasu łaski podarować życie, które sięga poza sfery tego świata i ma swój początek w Chrystusie, odwiecznym Synu i w Nim znajdzie swoje dopełnienie ( Tytus 1,2). To jest łaska!

Wypełnienie czasu – początek czasu łaski

”Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi” ( Gal. 4, 4. 5).  Wypełnienie czasu nastąpiło w momencie, w którym dobiegł końca okres zakonu i rozpoczął się okres łaski ( Jana 1,17). Kiedy okazało się, że człowiek nie może przybliżyć się do Boga na podstawie dobrych uczynków, posłał Bóg swego Syna, aby zakończyć okres zakonu i zapoczątkować czas łaski. Tak samo jak grzech i śmierć pojawiły się z powodu upadku niewiasty, tak też Syn Boży narodził się na tym świecie z niewiasty. Przekazanyprzez anioła zakon przyniósł przekleństwo i potępienie. Chrystus narodzony pod zakonem wykupił nas od przekleństwa zakonu! On poddał się zakonowi i wypełnił wszystkie jego żądania. Jako czysty i bezgrzeszny stał się dla nas przekleństwem na krzyżu, aby nas wykupić od przekleństwa zakonu (Gal. 3,13). To objawienie Bożej łaski nie ogranicza się jedynie do narodu izraelskiego, lecz obejmuje swoim zasięgiem wszystkich ludzi. Potwierdza to również List do Tytusa  2,11: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. A więc w momencie wcielenia Syna Bożego rozpoczął się czas łaski.

We właściwym czasie – podstawa czasu łaski

„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych (Rzym. 5,5.6) Śmierć swojego syna za grzeszników i wrogów jest najwyższym dowodem i najwyższym wyrażeniem Bożej miłości. We właściwym czasie – kiedy ludzka złość osiągnęła swoje apogeum- Jezus Chrystus umarł za bezbożnych. Jego śmierć na krzyżu dała łasce Bożej sprawiedliwe podstawy.

Czas przyjemny – istota czasu łaski

„Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski (czas przyjemny), oto teraz dzień zbawienia (2. Kor. 6,2) Czas łaski jest czasem przyjemnym. Ewangelia łaski kierowana jest do wszystkich ludzi w sposób prosty i klarowny. Jeśli ktoś pokutuje i wyznaje Panu Jezusowi swoje grzechy i wierzy w dzieło odkupienia, zostaje wyratowany i może stanąć na stanowisku chrześcijanina. Jeśli ktoś odrzuca tę ofertę, „przyjmuje łaskę nadaremnie”, ponieważ jej nie przyjmuje, idzie na wieczne potępienie (2.Kor.6,1).

 

Jeszcze tylko krótki czas – nadzieja czasu łaski

„Bo jeszcze tylko mała chwila, A przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał (Hebr. 10,37). Oczekiwanie przyjścia Pana Jezusa w celu pochwycenia, zabrania wierzących do siebie, jest cechą charakteryzującą wierzących czasu łaski. Oni miłują także objawienie się Pana w mocy i chwale. Oni cieszą się na ten dzień, kiedy ich Zbawiciel i Pan zostanie oficjalnie uznany i uczczony. Jego przyjście po swoich jest aktem łaski Bożej, a Jego jawne przyjście na ziemie w otoczeniu zbawionych jest związane z poważną odpowiedzialnością. O Jego rychłym przyjściu myśli się i mówi przez cały czas łaski. Od początku, aż do końca Chrystus jest tym, który przychodzi – „przychodzącym”. Żywa nadzieja i oczekiwanie Pana Jezusa Chrystusa porusza sumienia wykupionych i raduje ich serca.

Max Biletter

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

15
czerwca

Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.


Ewangelia Jana 11,41-42

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka