CHRZEST W KOŚCIELE DOMOWYM ZAKŁÓCONY PRZEZ NALOT POLICJI

Na początku czerwca policja i urzędnicy ds. religijnych i bezpieczeństwa wewnętrznego dokonali nalotu na nabożeń­stwo kościoła domowego w miejscowości Bajiahu w auto­nomicznym regionie Sinciang. Na nabożeństwie połączonym z chrztem zgromadzonych było ponad 20 chrześcijan. Sie­demnastu wierzących zostało zabranych do aresztu i zatrzy­manych tam do wieczora, po czym przewieziono ich do do­mów w eskorcie policji. Kościół został również wezwany do zaprzestania organizowania spotkań.

Wang Liii, przywód­czyni tego kościoła do­mowego, była nieobec­na na miejscu spotkania podczas nalotu. Skonfi­skowano jednak należą­cy do niej portfel, za­wieraj ący jej dowód osobisty, klucze i ponad 3600 juanów (około 1900 zł). Mąż jednej z zatrzymanych, który

sam nie jest chrześcijaninem, został zmuszony do podpisania zobowiązania, że jego żona nie będzie już uczestniczyć w spotkaniach kościoła domowego. Podobno bardzo rozgnie­wał się na żonę.

Chwalmy Pana za wierność tych chrześcijan. Módlmy się, aby nadal wzrastali w wierze w Jezusa Chrystusa. Módlmy się, aby Wang Li zwrócono skonfiskowane rzeczy. Módlmy się, aby ów niewierzący mąż zobaczył Chrystusa dzięki postępowaniu swojej żony (1 P 3,1).

LETNIE OBOZY

Dwa kościoły domowe w prowincji Jiangxi zorganizowały wspólnie letni obóz kościelny dla uczniów szkół podstawo­wych. 6 czerwca funkcjonariusze policji i urzędnicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego, biura ds. religijnych, a także niektórzy dyrektorzy szkół podstawowych i średnich pojawi­li się na tym obozie, spisali nazwiska wszystkich obecnych oraz skonfiskowali komputer i projektor. Troje nauczycieli zabrano na przesłuchania uzasadniaj ąc to tym, że osobom niepochodzącym z danego rejonu nie wolno prowadzić dzia­łalności ewangelizacyjnej. Urzędnicy podkreślili też, że dzieci nie mogą stać się chrześcijanami. Kościołowi nakaza­no, aby zaprzestał udostępniania swoich pomieszczeń na za­jęcia biblijne. Zajęcia te uznano za nielegalne, gdyż prowa­dzący je kościół nie był zarejestrowany. W wyniku nacisków międzynarodowych władze zwróciły skonfiskowane mienie i kościół mógł kontynuować spotkania.

Na początku lipca w autonomicznym regionie Sinciang poli­cja dokonała nalotu na szkółkę niedzielną prowadzoną przez kościół domowy. 70 dzieci i ich nauczycieli zabrano na prze­słuchania, po czym siedmioro nauczycieli zamknięto w miej­scowym areszcie. Na przesłuchania wezwano także niektó­rych z rodziców tych dzieci oraz dyrektorów szkół i nauczy­cieli.

Módlmy się, by dzieci, które słuchaj ą ewangelii na zorgani­zowanych przez kościół obozach zaniosły poselstwo o zba­wieniu do swoich rodzin i środowisk. Módlmy się, by Bóg wzmocnił tych młodych wierzących, by podążali za przykła­dem wiary swoich przywódców (1 Kor 4,9-14;16). Módlmy się, by Bóg działał w sercach urzędników biorących udział w nalotach i doprowadził ich do poznania Swego Syna.

/źródło: China Aid Association/

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

15
czerwca

Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.


Ewangelia Jana 11,41-42

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka