Biblijne proroctwa


Ludzie ciągle zadają sobie pytanie, co przyniesie im przyszłość. Kryzys gospodarczy i finansowy, upadek rządów, masowe demonstracje, inflacja, niepewność geopolityczna, kryzys surowcowy: dokąd to może nas zaprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Czy świat upadnie, czy też osiągnie pełne zwycięstwo? Czy geniusz ludzki rozwiąże problemy ekonomiczne, polityczne i socjalne?

 

Pewną odpowiedź na te pytania znajdziemy tylko w Biblii. Bóg może napisać historię, zanim sie ona wydarzy „Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę” (Izajasz 46,10).

 

Biblia zawiera wiele wypowiedzi wyprzedzających fakty i wszystkie się wypełniły z niewiarygodną precyzją. Dlatego zachodzi pytanie: Co mówi Biblia o wydarzeniach, które nastąpią w przyszłości?

 

W niniejszym rozważaniu możemy jedynie zasygnalizować ten jakże szeroki temat. Wszystkie wydarzenia będziemy opisywać odpowiadając na pytania. Na końcu zamieściliśmy graficzne przedstawienie opisywanych wydarzeń.

 

  1. 1. Biblijne proroctwa

Na wstępie omawiania tematu „przyszłość” odpowiedzmy sobie na całkiem ogólne pytania dotyczące biblijnych proroctw.

1.1 Czym jest proroctwo?

Biblijnym proroctwem są słowa, które wypowiada mężczyzna, lub kobieta (znajdująca się na właściwym miejscu – por. Debora) – w imieniu Boga. Prorok otrzymuje wiadomość od Boga i przekazuje dalej odpowiedniej osobie. Tak na przykład Bóg powiedział kiedyś do Jeremiasza:„Oto wkładam moje słowa w twoje usta… Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co Ja ci każę” (Jeremiasz 1,9.17). Proroctwo często zaczynało się słowami: „Tak mówi Pan” (por. Izajasz 10,24).

1.2 Jaki jest cel proroctwa?

Proroctwo nie jest przekazywane po to, aby zaspokoić ludzką ciekawość dotyczącą przyszłych wydarzeń ono zresztą nie zawiera jedynie opisów dot. przyszłości ( por. Aggeusz 1). Zadaniem proroctwa było oznajmienie Bożych myśli, w celu wywołania w nas co najmniej dwóch reakcji:

● Zmiany naszego obecnego postępowania. Przykład: Jeśli Pan mówi do nas: „Ja przyjdę wkrótce”, to pragnie nas zmotywować, abyśmy w tym krótkim czasie do Jego przyjścia wiernie Mu służyli (Objawienie 22,12 ).

● Zajmowanie się osobą Pana Jezusa: Jego cierpieniami, Jego przyszłą chwałą i Jego rolą i pozycją, jaka zajmie w przyszłości. To jest kluczową sprawą proroctwa (1. Piotra 1,11).

 

1.3 Czy biblijne proroctwa rzeczywiście się wypełnią?

Dowody na wypełnianie się proroctw są przeogromne. Setki proroctw Starego Testamentu już się wypełniło.

Wiele z nich wypełniło się już w czasie starotestamentowym.

●  Proroctwo Jeremiasza o 70 letniej niewoli południowej części Izraela w Babilonii (Jeremiasz 25,11.12);

● Powrót z niewoli pokoleń z południowego królestwa Izraela do swojej ziemi (Jeremiasz 29,10; Ezdrasz 1,1);

● Proroctwo Izajasza o Cyrusie (Izajasz 44,28; 45,1);

● Proroctwo Daniela o czterech królestwach (Daniel 2; 4,7);

● Proroctwo Izajasza o Hiskiaszu (Izajasz 39,6.7) itd.

 

Wypełnienie się słów jakiegoś proroka dowodziło tego, że był on posłany przez Boga (5. Księga Mojżesza 18,22).

Wypełniło się także wiele proroctw dotyczących narodzenia, życia, cierpień, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, jak to opisano w ewangeliach (np. proroctwo  Micheasza 5,1; Daniela 9,26; Psalmu 22; Izajasza 53);

Również po wniebowstąpieniu Chrystusa wypowiedziano wiele proroctw:

● Zburzenie Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie (Łukasz 21,20-24);

● rozwój chrześcijaństwa zapisany w Objawieniu 2-3

● wypowiedzi dotyczące końca okresu chrześcijaństwa

Żadna inna księga istniejąca na świecie nie może się poszczycić tak wielka liczbą wypowiedzianych i spełnionych proroctw. Ich dokładność i liczba nie pozostawiają żadnych złudzeń co do wiarygodności Biblii. Tak samo spełnią się wszystkie proroctwa dotyczące przyszłości.

1.4    Co mówi proroctwo o zgromadzeniu (kościele) Bożym?

Najpierw trochę inne pytanie: Co rozumie się pod pojęciem zgromadzenia, kościoła? Są to wszyscy wierzący czasu łaski (od dnia Zielonych Świąt, aż do ich pochwycenia). Należy do niego każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Greckie słowo „ecclesia”, tłumaczone jako kościół, zgromadzenie, społeczność, oznacza „wywołany” lub „powołany” i wskazuje na charakter Bożego kościoła. Kościół jest wywołany z tego świata i należy do nieba.

Jeśli chodzi o wcześniej zadane pytanie: proroctwo zajmuje się tą ziemią i życiem, które się na niej toczy. Kościół ma jednak niebiański charakter i niebiański cel (Obj. 21,2.10). On znajduje się więc poza obszarem starotestamentowych proroctw. Jedynie w Objawieniu znajdujemy wzmiankę o kościele i jego powiązaniu z ziemią;

● oficjalne świadectwo kościoła w okresie chrześcijaństwa (Objawienie 2 i 3)

● rola kościoła w Tysiącletnim Królestwie Pokoju (Objawienie 21 i 22)

 

1.5 Czy dzisiaj jeszcze spotykamy nowe proroctwa?

Nie. Słowo Boże zostało „ w pełni rozgłoszone” (Kolosan 1,25), tzn. zostało ono zamknięte przez „prorockie pisma Nowego testamentu (Rzymian 16,26). Ponadto typowa prorocka księga Nowego Testamentu ostrzega nas przed dokładaniem: „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze” (Objawienie 22,18).

 

1.6 Czy dzisiaj są jeszcze prorocy?

Nie – w tym znaczeniu, że ktoś zwiastuje Boże wypowiedzi, które nie zostały zapisane w zapisanym Słowie Bożym (→1.5). Jednak służba skierowana do serc i sumień – bez wiedzy mówiącego o życiu słuchaczy - występuje jeszcze dzisiaj i dlatego posiada prorocki charakter

Za rlch.pl

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

28
maja

Miłość jest dobrotliwa.

Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.


1 List do Koryntian 13,4; List do Tytusa 3,4-5

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka