CHRZEST W KOŚCIELE DOMOWYM ZAKŁÓCONY PRZEZ NALOT POLICJI

Na początku czerwca policja i urzędnicy ds. religijnych i bezpieczeństwa wewnętrznego dokonali nalotu na nabożeń­stwo kościoła domowego w miejscowości Bajiahu w auto­nomicznym regionie Sinciang. Na nabożeństwie połączonym z chrztem zgromadzonych było ponad 20 chrześcijan. Sie­demnastu wierzących zostało zabranych do aresztu i zatrzy­manych tam do wieczora, po czym przewieziono ich do do­mów w eskorcie policji. Kościół został również wezwany do zaprzestania organizowania spotkań.

Wang Liii, przywód­czyni tego kościoła do­mowego, była nieobec­na na miejscu spotkania podczas nalotu. Skonfi­skowano jednak należą­cy do niej portfel, za­wieraj ący jej dowód osobisty, klucze i ponad 3600 juanów (około 1900 zł). Mąż jednej z zatrzymanych, który

sam nie jest chrześcijaninem, został zmuszony do podpisania zobowiązania, że jego żona nie będzie już uczestniczyć w spotkaniach kościoła domowego. Podobno bardzo rozgnie­wał się na żonę.

Chwalmy Pana za wierność tych chrześcijan. Módlmy się, aby nadal wzrastali w wierze w Jezusa Chrystusa. Módlmy się, aby Wang Li zwrócono skonfiskowane rzeczy. Módlmy się, aby ów niewierzący mąż zobaczył Chrystusa dzięki postępowaniu swojej żony (1 P 3,1).

LETNIE OBOZY

Dwa kościoły domowe w prowincji Jiangxi zorganizowały wspólnie letni obóz kościelny dla uczniów szkół podstawo­wych. 6 czerwca funkcjonariusze policji i urzędnicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego, biura ds. religijnych, a także niektórzy dyrektorzy szkół podstawowych i średnich pojawi­li się na tym obozie, spisali nazwiska wszystkich obecnych oraz skonfiskowali komputer i projektor. Troje nauczycieli zabrano na przesłuchania uzasadniaj ąc to tym, że osobom niepochodzącym z danego rejonu nie wolno prowadzić dzia­łalności ewangelizacyjnej. Urzędnicy podkreślili też, że dzieci nie mogą stać się chrześcijanami. Kościołowi nakaza­no, aby zaprzestał udostępniania swoich pomieszczeń na za­jęcia biblijne. Zajęcia te uznano za nielegalne, gdyż prowa­dzący je kościół nie był zarejestrowany. W wyniku nacisków międzynarodowych władze zwróciły skonfiskowane mienie i kościół mógł kontynuować spotkania.

Na początku lipca w autonomicznym regionie Sinciang poli­cja dokonała nalotu na szkółkę niedzielną prowadzoną przez kościół domowy. 70 dzieci i ich nauczycieli zabrano na prze­słuchania, po czym siedmioro nauczycieli zamknięto w miej­scowym areszcie. Na przesłuchania wezwano także niektó­rych z rodziców tych dzieci oraz dyrektorów szkół i nauczy­cieli.

Módlmy się, by dzieci, które słuchaj ą ewangelii na zorgani­zowanych przez kościół obozach zaniosły poselstwo o zba­wieniu do swoich rodzin i środowisk. Módlmy się, by Bóg wzmocnił tych młodych wierzących, by podążali za przykła­dem wiary swoich przywódców (1 Kor 4,9-14;16). Módlmy się, by Bóg działał w sercach urzędników biorących udział w nalotach i doprowadził ich do poznania Swego Syna.

/źródło: China Aid Association/

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

16
kwietnia

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.


Ewangelia Jana 12,24

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka